Welcome

دقت کردی که اکثر زبان آموزها این مشکل رو دارند که معمولا انگلیسی رو میفهمند اما نمیتوانن صحبت کنن. یعنی اونطور که باید قواعد گرامری و لغاتی که بلد هستند روی زبانشون جاری نمیشه و مدام از یک سری کلمات تکراری استفاده می کنند. اگه تو هم این مشکل رو داری و اگه خسته شدی از اینکه نمیتونی روان و راحت به انگلیسی صحبت کنی، جای درستی اومدی.

مطالعه بیشتر
moshaver

مشاوره و برنامه ریزی

blog

بلاگ

insta

gram

Welcome

دقت کردی که اکثر زبان آموزها این مشکل رو دارند که معمولا انگلیسی رو میفهمند اما نمیتوانن صحبت کنن. یعنی اونطور که باید قواعد گرامری و لغاتی که بلد هستند روی زبانشون جاری نمیشه و مدام از یک سری کلمات تکراری استفاده می کنند. اگه تو هم این مشکل رو داری و اگه خسته شدی از اینکه نمیتونی روان و راحت به انگلیسی صحبت کنی، جای درستی اومدی.

مطالعه بیشتر
blog

بلاگ

moshaver

مشاوره و برنامه ریزی

insta

gram

Welcome

دقت کردی که اکثر زبان آموزها این مشکل رو دارند که معمولا انگلیسی رو میفهمند اما نمیتوانن صحبت کنن. یعنی اونطور که باید قواعد گرامری و لغاتی که بلد هستند روی زبانشون جاری نمیشه و مدام از یک سری کلمات تکراری استفاده می کنند. اگه تو هم این مشکل رو داری و اگه خسته شدی از اینکه نمیتونی روان و راحت به انگلیسی صحبت کنی، جای درستی اومدی.

مطالعه بیشتر
blog

بلاگ

moshaver

مشاوره و برنامه ریزی

instagram